نکته شماره 4

ـ بهانه جوییهای ظاهرا مذهبی برای عوامفریبی شیوه ی همه ی دنیاطلبان و سوابق تاریخی افراد بهترین گواه صداقت آنها است.

ـ تهمت زدن به خداوند و تسلیم پیامبر خدا نشدن ، روحیه ی استکباری و لجاجت و عمق جهالت افراد را اثبات می کند.

دکتر محمد جواد غفرانی

/ 0 نظر / 17 بازدید